• Thành lập công ty

  Chúng tôi bắt đầu thành lập công ty.

 • 2009
 • 2010
 • Phát triển hệ thống

  Phát triển hệ thống kinh doanh Phú Thái

 • Bùng nổ doanh số

  Bùng nổ doanh số

 • 2011
 • 2012
 • Mở rộng sản xuất

  Mở rộng sản xuất

 • Tham gia sàn thương mại Droppii

  Phát triển kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Droppii

 • 2021
 • 2009
 • Thành lập công ty

  Chúng tôi bắt đầu thành lập công ty.

 • 2010
 • Phát triển hệ thống

  Phát triển hệ thống kinh doanh Phú Thái

 • 2011
 • Bùng nổ doanh số

  Bùng nổ doanh số

 • 2012
 • Mở rộng sản xuất

  Mở rộng sản xuất

 • 2021
 • Tham gia sàn thương mại Droppii

  Phát triển kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Droppii