• Thành lập công ty

  Chúng tôi bắt đầu thanh lập công ty.

 • 2009
 • 2010
 • Phát triển hệ thống

  Phát triển hệ thống Phú Thái

 • Bùng nổ doanh số

  Bùng nổ doanh số

 • 2011
 • 2012
 • Mở rộng sản xuất

  Mở rộng sản xuất

 • Thêm chi nhánh mới

  Thêm chi nhánh mới

 • 2013
 • 2009
 • Thành lập công ty

  Chúng tôi bắt đầu thanh lập công ty.

 • 2010
 • Phát triển hệ thống

  Phát triển hệ thống Phú Thái

 • 2011
 • Bùng nổ doanh số

  Bùng nổ doanh số

 • 2012
 • Mở rộng sản xuất

  Mở rộng sản xuất

 • 2013
 • Thêm chi nhánh mới

  Thêm chi nhánh mới